LEF1 enhances β-catenin transactivation through IDR-dependent liquid-liquid phase separation

Authors Bing Zhao , Zhuoxin Li , Shaoqing Yu , Tingting Li  , Wen Wang , Ran Liu , Biyu Zhang , Xiya Fang , Yezhuang Shen , Qiuying Han  , Xin Xu  , Kai Wang  , Weili Gong , Tao Li  , Ailing Li , Tao Zhou  , Weihua Li , Teng Li  
Details Bing Zhao et al; Life Sci Alliance; 2023;
DOI 10.26508/lsa.202302118
Topics
Keywords
Source View on PubMed

Join the conversation

Create an Account or Sign In to comment.