Liquid‒liquid phase separation: roles and implications in future cancer treatment

Authors Zheran Liu , Zijian Qin , Yingtong Liu , Xi Xia , Ling He , Na Chen , Xiaolin Hu , Xingchen Peng 
Details Zheran Liu et al; Int J Biol Sci; 2023;
DOI 10.7150/ijbs.81521
Topics
Keywords
Source View on PubMed

Join the conversation

Create an Account or Sign In to comment.