Liquid-liquid phase separation mediates the formation of herpesvirus assembly compartments

Authors Sheng Zhou  , Zhifei Fu    , Ziwei Zhang  , Xing Jia  , Guangjun Xu  , Long Sun  , Fei Sun   , Pu Gao  , Pingyong Xu   , Hongyu Deng   
Details Sheng Zhou et al; J Cell Biol; 2023;
DOI 10.1083/jcb.202201088
Topics
Keywords
Source View on PubMed

Join the conversation

Create an Account or Sign In to comment.