Liquid-liquid phase separation-related gene in gliomas: FABP5 is a potential prognostic marker

Authors Qikai Tang , Xiaoman Mao  , Zhengxin Chen , Chenfeng Ma , Yiming Tu , Qianmiao Zhu , Jiacheng Lu , Zhen Wang , Qixiang Zhang , Wei Wu 
Details Qikai Tang et al; J Gene Med; 2023;
DOI 10.1002/jgm.3517
Topics
Keywords
Source View on PubMed

Join the conversation

Create an Account or Sign In to comment.