Liquid-Liquid Phase Separation-Related Genes Associated with Tumor Grade and Prognosis in Hepatocellular Carcinoma: A Bioinformatic Study

Authors Zhao-Shan Fang  , Zhi Zhang  , Zhi-Jie Liang , Zhong-Rong Long , Yi Xiao , Zhi-Yin Liang , Xing Sun , Hong-Mian Li , Hai Huang 
Details Zhao-Shan Fang et al; Int J Gen Med; 2021;
DOI 10.2147/IJGM.S342602
Topics
Keywords
Source View on PubMed

Join the conversation

Create an Account or Sign In to comment.