Liquid-liquid phase separation throws novel insights into treatment strategies for skin cutaneous melanoma

Authors Jianlan Liu  , Shengbin Pei  , Pengpeng Zhang  , Keyu Jiang , Binlin Luo , Zuoqiong Hou , Gang Yao , Jian Tang 
Details Jianlan Liu et al; BMC Cancer; 2023;
DOI 10.1186/s12885-023-10847-w
Topics
Keywords
Source View on PubMed

Join the conversation

Create an Account or Sign In to comment.