LLPS condensates of Fha initiate the inside-out assembly of the type VI secretion system

Authors Tong-Tong Pei, Ying An, Xing-Yu Wang, Han Luo, Yumin Kan, Hao Li, Ming-Xuan Tang, Zi-Yan Ye, Jia-Xin Liang, Tao Jian, Hao-Yu Zheng, Zeng-Hang Wang, Xiaoye Liang, Mingjie Zhang, Xiaotian Liu, Tao Dong
Details bioRxiv. December 21, 2023
DOI 10.1101/2023.12.21.572528
Topics
Keywords
Source View on BioRxiv

Join the conversation

Create an Account or Sign In to comment.