Must Read

LLPS of FXR1 drives spermiogenesis by activating translation of stored mRNAs

Authors Jun-Yan Kang  , Ze Wen  , Duo Pan  , Yuhan Zhang  , Qing Li  , Ai Zhong  , Xinghai Yu   , Yi-Chen Wu , Yu Chen , Xiangzheng Zhang , Peng-Cheng Kou , Junlan Geng , Ying-Yi Wang , Min-Min Hua  , Ruiting Zong , Biao Li , Hui-Juan Shi , Dangsheng Li , Xiang-Dong Fu , Jinsong Li   , David L Nelson , Xuejiang Guo , Yu Zhou  , Lan-Tao Gou , Ying Huang , Mo-Fang Liu   
Details Jun-Yan Kang et al; Science; 2022;
DOI 10.1126/science.abj6647
Topics
Keywords
Source View on PubMed

Join the conversation

Create an Account or Sign In to comment.