LLPSDB v2.0: an updated database of proteins undergoing liquid-liquid phase separation in vitro

Authors Xi Wang , Xiang Zhou , Qinglin Yan , Shaofeng Liao , Wenqin Tang , Peiyu Xu , Yangzhenyu Gao , Qian Li , Zhihui Dou , Weishan Yang , Beifang Huang , Jinhong Li , Zhuqing Zhang 
Details Xi Wang et al; Bioinformatics; 2022;
DOI 10.1093/bioinformatics/btac026
Topics
Keywords
Source View on PubMed

Join the conversation

Create an Account or Sign In to comment.