MATR3-antisense LINE1 RNA meshwork scaffolds higher-order chromatin organization

Authors Yuwen Zhang, Xuan Cao, Zehua Gao, Xuying Ma, Qianfeng Wang, Xiumei Cai, Yan Zhang, Zhao Zhang, Gang Wei, Bo Wen
Details bioRxiv. September 13, 2022
DOI 10.1101/2022.09.13.506124
Topics
Keywords
Source View on BioRxiv

Join the conversation

Create an Account or Sign In to comment.