Modular characterization of SARS-CoV-2 nucleocapsid protein domain functions in nucleocapsid-like assembly

Authors Yan Wang  , Xiaobin Ling   , Chong Zhang , Jian Zou , Bingnan Luo , Yongbo Luo , Xinyu Jia , Guowen Jia , Minghua Zhang , Junchao Hu , Ting Liu , Yuanfeiyi Wang , Kefeng Lu , Dan Li , Jinbiao Ma , Cong Liu  , Zhaoming Su 
Details Yan Wang et al; Mol Biomed; 2023;
DOI 10.1186/s43556-023-00129-z
Topics
Keywords
Source View on PubMed

Join the conversation

Create an Account or Sign In to comment.