Modulating Liquid-Liquid Phase Separation of Nck Adaptor Protein against Enteropathogenic Escherichia coli Infection

Authors Min Liu , Chunjian Wu , Rui Wang , Jiaming Qiu , Zhentao She , Jianan Qu , Jiang Xia 
Details Min Liu et al; ACS Cent Sci; 2023;
DOI 10.1021/acscentsci.3c01068
Topics
Keywords
Source View on PubMed

Join the conversation

Create an Account or Sign In to comment.