Molecular Engineered Crown-Ether-Protein with Strong Adhesion over a Wide Temperature Range from -196 to 200 °C

Authors Kelu Zhao, Yawei Liu, Yubin Ren, Bo Li , Jingjing Li , Fan Wang , Chao Ma, Fangfu Ye, Jing Sun, Hongjie Zhang, Kai Liu
Details Kelu Zhao et al; Angew Chem Int Ed Engl; 2022
DOI 10.1002/anie.202207425
Topics
Keywords
Source View on PubMed

Join the conversation

Create an Account or Sign In to comment.