Molecular structure of an amyloid fibril formed by FUS low-complexity domain

Authors Yunpeng Sun  , Shenqing Zhang  , Jiaojiao Hu  , Youqi Tao  , Wencheng Xia  , Jinge Gu  , Yichen Li  , Qin Cao , Dan Li   , Cong Liu 
Details Yunpeng Sun et al; iScience; 2021;
DOI 10.1016/j.isci.2021.103701
Topics
Keywords
Source View on PubMed

Join the conversation

Create an Account or Sign In to comment.