NOP53 undergoes liquid-liquid phase separation and promotes tumor radio-resistance

Authors Jie Shi   , Si-Ying Chen   , Xiao-Ting Shen  , Xin-Ke Yin  , Wan-Wen Zhao  , Shao-Mei Bai  , Wei-Xing Feng  , Li-Li Feng  , Caolitao Qin  , Jian Zheng  , Yun-Long Wang  , Xin-Juan Fan  
Details Jie Shi et al; Cell Death Discov; 2022;
DOI 10.1038/s41420-022-01226-8
Topics
Keywords
Source View on PubMed

Join the conversation

Create an Account or Sign In to comment.