Nuclear Condensation of CDYL Links Histone Crotonylation and Cystogenesis in Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease

Authors Lin Dang , Xinyi Cao  , Tianye Zhang , Yongzhan Sun  , Shanshan Tian , Tianyu Gong , Hui Xiong , Peipei Cao , Yuhao Li , Shengqiang Yu , Li Yang , Lirong Zhang , Tong Liu , Kai Zhang , Jing Liang , Yupeng Chen 
Details Lin Dang et al; J Am Soc Nephrol; 2022;
DOI 10.1681/ASN.2021111425
Topics
Keywords
Source View on PubMed

Join the conversation

Create an Account or Sign In to comment.