Nuclear speckle specific hnRNP D-like prevents age- and AD-related cognitive decline by modulating RNA splicing

Authors Qingyang Zhang , Juan Zhang  , Jin Ye , Xiaohui Li  , Hongda Liu , Xiaolin Ma , Chao Wang , Keqiang He , Wei Zhang , Ji Yuan , Yingjun Zhao , Huaxi Xu , Qiang Liu   
Details Qingyang Zhang et al; Mol Neurodegener; 2021;
DOI 10.1186/s13024-021-00485-w
Topics
Keywords
Source View on PubMed

Join the conversation

Create an Account or Sign In to comment.