Must Read

O-GlcNAcylation modulates liquid-liquid phase separation of SynGAP/PSD-95

Authors Pinou Lv    , Yifei Du    , Changdong He   , Luxin Peng  , Xinyue Zhou   , Yi Wan   , Menglong Zeng , Wen Zhou  , Peng Zou     , Chenjian Li  , Mingjie Zhang  , Suwei Dong  , Xing Chen     
Details Pinou Lv et al; Nat Chem; 2022;
DOI 10.1038/s41557-022-00946-9
Topics
Keywords
Source View on PubMed

Join the conversation

Create an Account or Sign In to comment.