Must Read

Optothermally Programmable Liquids with Spatiotemporal Precision and Functional Complexity

Authors Xixi Chen , Tianli Wu , Danmin Huang  , Jiajia Zhou  , Fengxiang Zhou  , Mei Tu , Yao Zhang , Baojun Li , Yuchao Li , Lingxiang Jiang  
Details Xixi Chen et al; Adv Mater; 2022;
DOI 10.1002/adma.202205563
Topics
Keywords
Source View on PubMed

Join the conversation

Create an Account or Sign In to comment.