Par Complex Cluster Formation Mediated by Phase Separation

Authors Ziheng Liu , Ying Yang , Aihong Gu , Jiawen Xu , Ying Mao , Haojie Lu , Weiguo Hu  , Qun-Ying Lei , Zhouhua Li , Mingjie Zhang , Yu Cai , Wenyu Wen 
Details Ziheng Liu et al; Nat Commun; 2020;
DOI 10.1038/s41467-020-16135-6
Topics
Keywords
Source View on PubMed

Join the conversation

Create an Account or Sign In to comment.