Pathologic changes in neuronal intranuclear inclusion disease are linked to aberrant FUS interaction under hyperosmotic stress

Authors Hui Wang , Yilei Zheng , Jiaxi Yu , Lingchao Meng , Wei Zhang , Daojun Hong , Zhaoxia Wang , Yun Yuan , Jianwen Deng 
Details Hui Wang et al; Neurobiol Dis; 2023;
DOI 10.1016/j.nbd.2023.106391
Topics
Keywords
Source View on PubMed

Join the conversation

Create an Account or Sign In to comment.