Phase-Separated Multienzyme Compartmentalization for Terpene Biosynthesis in a Prokaryote

Authors Yue Wang , Min Liu , Qixin Wei , Wanjie Wu , Yanping He , Jiayang Gao , Renjie Zhou , Liwen Jiang , Jianan Qu , Jiang Xia 
Details Yue Wang et al; Angew Chem Int Ed Engl; 2022;
DOI 10.1002/anie.202203909
Topics
Keywords
Source View on PubMed

Join the conversation

Create an Account or Sign In to comment.