Phase-separated nucleocapsid protein of SARS-CoV-2 suppresses cGAS-DNA recognition by disrupting cGAS-G3BP1 complex

Authors Sihui Cai  , Chenqiu Zhang  , Zhen Zhuang , Shengnan Zhang , Ling Ma , Shuai Yang , Tao Zhou , Zheyu Wang , Weihong Xie , Shouheng Jin , Jincun Zhao , Xiangdong Guan , Jianfeng Wu , Jun Cui  , Yaoxing Wu  
Details Sihui Cai et al; Signal Transduct Target Ther; 2023;
DOI 10.1038/s41392-023-01420-9
Topics
Keywords
Source View on PubMed

Join the conversation

Create an Account or Sign In to comment.