Phase separation drives decision making in cell division

Authors Xing Liu , Xu Liu , Haowei Wang , Zhen Dou , Ke Ruan , Donald L Hill , Lin Li , Yunyu Shi , Xuebiao Yao 
DetailsXing Liu et al; J Biol Chem; 2020;
DOI10.1074/jbc.REV120.011746
Topics
Keywords
Source View on PubMed

Join the conversation

Create an Account or Sign In to comment.