Phase separation in Cancer: From the Impacts and Mechanisms to Treatment potentials

Authors Qiu Peng , Shiming Tan , Longzheng Xia , Nayiyuan Wu , Linda Oyang , Yanyan Tang , Min Su , Xia Luo , Ying Wang , Xiaowu Sheng , Yujuan Zhou  , Qianjin Liao  
Details Qiu Peng et al; Int J Biol Sci; 2022;
DOI 10.7150/ijbs.75410
Topics
Keywords
Source View on PubMed

Join the conversation

Create an Account or Sign In to comment.