Phase separation-mediated formation of condensed GIT/PIX enzyme complex module for compartmentalized signaling

Authors Jinwei Zhu, Qingqing Zhou, Yitian Xia, Lin Lin, Jianchao Li, Mengjuan Peng, Rongguang Zhang, Mingjie Zhang
Details bioRxiv. December 19, 2019
DOI 10.1101/2019.12.18.881771
Topics
Keywords
Source View on BioRxiv

Join the conversation