Phase separation of DDX21 promotes colorectal cancer metastasis via MCM5-dependent EMT pathway

Authors Huabin Gao  , Huiting Wei  , Yang Yang  , Hui Li , Jiangtao Liang , Jiecheng Ye , Fenfen Zhang , Liyuan Wang , Huijuan Shi , Jia Wang , Anjia Han 
Details Huabin Gao et al; Oncogene; 2023;
DOI 10.1038/s41388-023-02687-6
Topics
Keywords
Source View on PubMed

Join the conversation

Create an Account or Sign In to comment.