Phase separation of Ddx3xb helicase regulates maternal-to-zygotic transition in zebrafish

Authors Boyang Shi    , Jian Heng   , Jia-Yi Zhou    , Ying Yang     , Wan-Ying Zhang   , Magdalena J Koziol , Yong-Liang Zhao   , Pilong Li , Feng Liu   , Yun-Gui Yang    
Details Boyang Shi et al; Cell Res; 2022;
DOI 10.1038/s41422-022-00655-5
Topics
Keywords
Source View on PubMed

Join the conversation

Create an Account or Sign In to comment.