Phase separation of insulin receptor substrate 1 drives the formation of insulin/IGF-1 signalosomes

Authors Xiu Kui Gao   , Xi Sheng Rao   , Xiao Xia Cong   , Zu Kang Sheng   , Yu Ting Sun  , Shui Bo Xu   , Jian Feng Wang , Yong Heng Liang , Lin Rong Lu   , Hongwei Ouyang  , Huiqing Ge , Jian-Sheng Guo , Hang-Jun Wu , Qi Ming Sun , Hao-Bo Wu , Zhang Bao , Li Ling Zheng  , Yi Ting Zhou   
Details Xiu Kui Gao et al; Cell Discov; 2022;
DOI 10.1038/s41421-022-00426-x
Topics
Keywords
Source View on PubMed

Join the conversation

Create an Account or Sign In to comment.