Phase separation of RNA-binding protein promotes polymerase binding and transcription

Authors Wen Shao , Xianju Bi  , Yixuan Pan  , Boyang Gao  , Jun Wu , Yafei Yin , Zhimin Liu , Mengyuan Peng , Wenhao Zhang , Xu Jiang , Wenlin Ren , Yanhui Xu , Zhongyang Wu , Kaili Wang , Ge Zhan , J Yuyang Lu , Xue Han , Tong Li , Jianlong Wang , Guohong Li , Haiteng Deng , Bing Li , Xiaohua Shen 
Details Wen Shao et al; Nat Chem Biol; 2021;
DOI 10.1038/s41589-021-00904-5
Topics
Keywords
Source View on PubMed

Join the conversation

Create an Account or Sign In to comment.