Phase separation underlies signaling activation of oncogenic NTRK fusions

Authors Tianxin Zhu   , Jingjing Xie  , Hao He  , Huan Li   , Xianbin Tang , Shuyang Wang , Ziwen Li  , Yawen Tian , Lingyu Li , Jidong Zhu , Guangya Zhu 
Details Tianxin Zhu et al; Proc Natl Acad Sci U S A; 2023;
DOI 10.1073/pnas.2219589120
Topics
Keywords
Source View on PubMed

Join the conversation

Create an Account or Sign In to comment.