Must Read

Phenolic acid-induced phase separation and translation inhibition mediate plant interspecific competition

Authors Zhouli Xie   , Shuai Zhao   , Ying Li   , Yuhua Deng , Yabo Shi , Xiaoyuan Chen , Yue Li , Haiwei Li  , Changtian Chen   , Xingwei Wang , Enhui Liu  , Yuchen Tu , Peng Shi  , Jinjin Tong  , Emilio Gutierrez-Beltran  , Jiayu Li , Peter V Bozhkov , Weiqiang Qian  , Mian Zhou   , Wei Wang   
Details Zhouli Xie et al; Nat Plants; 2023;
DOI 10.1038/s41477-023-01499-6
Topics
Keywords
Source View on PubMed

Join the conversation

Create an Account or Sign In to comment.