Plant HEM1 specifies a condensation domain to control immune gene translation

Authors Yulu Zhou, Ruixia Niu, Zhijuan Tang, Rui Mou, Zhao Wang, Sitao Zhu, Hongchun Yang, Pingtao Ding, Guoyong Xu
Details Yulu Zhou et al; Nat Plants; 2023
DOI 10.1038/s41477-023-01355-7
Topics
Keywords
Source View on PubMed

Join the conversation

Create an Account or Sign In to comment.