Pooled CRISPR Screening Identifies P-Bodies as Repressors of Cancer Epithelial-Mesenchymal Transition

Authors Liang Fang , Li Zhang , Mengran Wang , Yuhao He , Jiao Yang , Zengjin Huang , Ying Tan , Ke Fang , Jun Li , Zhiyuan Sun , Yanping Li , Yisen Tang , Weizheng Liang , Huanhuan Cui , Qionghua Zhu , Zhe Wu , Yiming Li , Yuhui Hu , Wei Chen 
Details Liang Fang et al; Cancer Res; 2024;
DOI 10.1158/0008-5472.CAN-23-1693
Topics
Keywords
Source View on PubMed

Join the conversation

Create an Account or Sign In to comment.