Post-translational modifications in liquid-liquid phase separation: a comprehensive review

Authors Jingxian Li , Mengdi Zhang , Weirui Ma , Bing Yang , Huasong Lu , Fangfang Zhou , Long Zhang 
Details Jingxian Li et al; Mol Biomed; 2022;
DOI 10.1186/s43556-022-00075-2
Topics
Keywords
Source View on PubMed

Join the conversation

Create an Account or Sign In to comment.