Prediction of liquid-liquid phase separating proteins using machine learning

Authors Xiaoquan Chu  , Tanlin Sun  , Qian Li , Youjun Xu , Zhuqing Zhang , Luhua Lai   , Jianfeng Pei 
Details Xiaoquan Chu et al; BMC Bioinformatics; 2022;
DOI 10.1186/s12859-022-04599-w
Topics
Keywords
Source View on PubMed

Join the conversation

Create an Account or Sign In to comment.