Profiling of RNA-binding protein binding sites by in situ reverse transcription-based sequencing

Authors Yu Xiao     , Yan-Ming Chen     , Zhongyu Zou    , Chang Ye    , Xiaoyang Dou    , Jinjun Wu  , Chang Liu    , Shun Liu    , Hao Yan  , Pingluan Wang    , Tie-Bo Zeng    , Qinzhe Liu    , Jingyi Fei  , Weixin Tang  , Chuan He    
Details Yu Xiao et al; Nat Methods; 2024;
DOI 10.1038/s41592-023-02146-w
Topics
Keywords
Source View on PubMed

Join the conversation

Create an Account or Sign In to comment.