RAP80 phase separation at DNA double-strand break promotes BRCA1 recruitment

Authors Caolitao Qin   , Yun-Long Wang    , Jin-Ying Zhou   , Jie Shi  , Wan-Wen Zhao  , Ya-Xi Zhu  , Shao-Mei Bai  , Li-Li Feng   , Shu-Ying Bie   , Bing Zeng  , Jian Zheng  , Guang-Dong Zeng  , Wei-Xing Feng  , Xiang-Bo Wan    , Xin-Juan Fan    
Details Caolitao Qin et al; Nucleic Acids Res; 2023;
DOI 10.1093/nar/gkad686
Topics
Keywords
Source View on PubMed

Join the conversation

Create an Account or Sign In to comment.