Ribosomal protein L5 facilitates rDNA-bundled condensate and nucleolar assembly

Authors Haruka Matsumori , Kenji Watanabe , Hiroaki Tachiwana , Tomoko Fujita , Yuma Ito , Makio Tokunaga , Kumiko Sakata-Sogawa , Hiroko Osakada , Tokuko Haraguchi  , Akinori Awazu  , Hiroshi Ochiai , Yuka Sakata , Koji Ochiai , Tsutomu Toki , Etsuro Ito , Ilya G Goldberg , Kazuaki Tokunaga , Mitsuyoshi Nakao , Noriko Saitoh 
Details Haruka Matsumori et al; Life Sci Alliance; 2022;
DOI 10.26508/lsa.202101045
Topics
Keywords
Source View on PubMed

Join the conversation

Create an Account or Sign In to comment.