Roles of the BRD4 Short Isoform in Phase Separation and Active Gene Transcription

Authors Xinye Han  , Di Yu  , Ruirui Gu  , Yanjie Jia , Qi Wang  , Anbalagan Jaganathan , Xuelan Yang  , Miaomiao Yu , Nicolas Babault , Chengcheng Zhao , Huanfa Yi , Qiang Zhang , Ming-Ming Zhou , Lei Zeng  
DetailsXinye Han et al; Nat Struct Mol Biol; 2020
DOI10.1038/s41594-020-0394-8
Topics
Keywords
Source View on PubMed

Join the conversation

Create an Account or Sign In to comment.