SARS-CoV-2 impairs the disassembly of stress granules and promotes ALS-associated amyloid aggregation

Authors Yichen Li   , Shuaiyao Lu   , Jinge Gu   , Wencheng Xia  , Shengnan Zhang  , Shenqing Zhang  , Yan Wang , Chong Zhang , Yunpeng Sun  , Jian Lei , Cong Liu  , Zhaoming Su , Juntao Yang , Xiaozhong Peng  , Dan Li   
Details Yichen Li et al; Protein Cell; 2022;
DOI 10.1007/s13238-022-00905-7
Topics
Keywords
Source View on PubMed

Join the conversation

Create an Account or Sign In to comment.