SARS-CoV-2 N Protein Antagonizes Stress Granule Assembly and IFN Production by Interacting with G3BPs to Facilitate Viral Replication

Authors Hainan Liu  , Yu Bai  , Xun Zhang , Ting Gao , Yue Liu , Entao Li , Xuefeng Wang , Zheng Cao , Lin Zhu , Qincai Dong , Yong Hu , Guangfei Wang , Caiwei Song , Xiayang Niu , Tong Zheng , Di Wang , Zijing Liu , Yanwen Jin , Ping Li , Xiuwu Bian , Cheng Cao , Xuan Liu 
Details Hainan Liu et al; J Virol; 2022;
DOI 10.1128/jvi.00412-22
Topics
Keywords
Source View on PubMed

Join the conversation

Create an Account or Sign In to comment.