SGF29 nuclear condensates reinforce cellular aging

Authors Kaowen Yan     , Qianzhao Ji   , Dongxin Zhao  , Mingheng Li  , Xiaoyan Sun  , Zehua Wang  , Xiaoqian Liu    , Zunpeng Liu  , Hongyu Li  , Yingjie Ding  , Si Wang  , Juan Carlos Izpisua Belmonte , Jing Qu    , Weiqi Zhang   , Guang-Hui Liu      
Details Kaowen Yan et al; Cell Discov; 2023;
DOI 10.1038/s41421-023-00602-7
Topics
Keywords
Source View on PubMed

Join the conversation

Create an Account or Sign In to comment.