SNAP29 Mediates the Assembly of Histidine-Induced CTP Synthase Filaments in Proximity to the Cytokeratin Network

Authors Archan Chakraborty , Wei-Cheng Lin  , Yu-Tsun Lin , Kuang-Jing Huang , Pei-Yu Wang , Yi-Feng Chang , Hsiang-Iu Wang , Kung-Ting Ma , Chun-Yen Wang , Xuan-Rong Huang , Yen-Hsien Lee , Bi-Chang Chen , Ya-Ju Hsieh , Kun-Yi Chien  , Tzu-Yang Lin , Ji-Long Liu  , Li-Ying Sung  , Jau-Song Yu    , Yu-Sun Chang  , Li-Mei Pai    
Details Archan Chakraborty et al; J Cell Sci; 2020
DOI 10.1242/jcs.240200
Topics
Keywords
Source View on PubMed

Join the conversation

Create an Account or Sign In to comment.