Spatiotemporal regulation of insulin signaling by liquid-liquid phase separation

Authors Kun Zhou   , Qiaoli Chen   , Jiamou Chen , Derong Liang , Weikuan Feng , Minjun Liu , Qi Wang , Ruizhen Wang , Qian Ouyang , Chao Quan  , Shuai Chen  
Details Kun Zhou et al; Cell Discov; 2022;
DOI 10.1038/s41421-022-00430-1
Topics
Keywords
Source View on PubMed

Join the conversation

Create an Account or Sign In to comment.