Stress granule homeostasis is modulated by TRIM21-mediated ubiquitination of G3BP1 and autophagy-dependent elimination of stress granules

Authors Cuiwei Yang   , Zhangshun Wang , Yingjin Kang , Qianqian Yi , Tong Wang , Yun Bai , Yanfen Liu 
Details Cuiwei Yang et al; Autophagy; 2023;
DOI 10.1080/15548627.2022.2164427
Topics
Keywords
Source View on PubMed

Join the conversation

Create an Account or Sign In to comment.