Structural mechanism of BRD4-NUT and p300 bipartite interaction in propagating aberrant gene transcription in chromatin in NUT carcinoma

Authors Di Yu, Yingying Liang, Claudia Kim, Anbalagan Jaganathan, Donglei Ji, Xinye Han, Xuelan Yang, Yanjie Jia, Ruirui Gu, Chunyu Wang, Qiang Zhang, Ka Lung Cheung, Ming-Ming Zhou, Lei Zeng
Details Di Yu et al; Nat Commun; 2023
DOI 10.1038/s41467-023-36063-5
Topics
Keywords
Source View on PubMed

Join the conversation

Create an Account or Sign In to comment.