Structure of the cytoplasmic ring of the Xenopus laevis nuclear pore complex

Authors Xuechen Zhu, Gaoxingyu Huang, Chao Zeng, Xiechao Zhan, Ke Liang, Qikui Xu, Yanyu Zhao, Pan Wang, Qifan Wang, Qiang Zhou, Qinghua Tao, Minhao Liu, Jianlin Lei, Chuangye Yan, Yigong Shi
Details Xuechen Zhu et al; Science; 2022
DOI 10.1126/science.abl8280
Topics
Keywords
Source View on PubMed

Join the conversation

Create an Account or Sign In to comment.