Systematic characterization of chromodomain proteins reveals an H3K9me1/2 reader regulating aging in C. elegans

Authors Xinhao Hou  , Mingjing Xu  , Chengming Zhu  , Jianing Gao , Meili Li , Xiangyang Chen , Cheng Sun , Björn Nashan , Jianye Zang , Ying Zhou , Shouhong Guang  , Xuezhu Feng 
Details Xinhao Hou et al; Nat Commun; 2023;
DOI 10.1038/s41467-023-36898-y
Topics
Keywords
Source View on PubMed

Join the conversation

Create an Account or Sign In to comment.