Must Read

Targeting androgen receptor phase separation to overcome antiandrogen resistance

Authors Jingjing Xie   , Hao He  , Wenna Kong  , Ziwen Li , Zhenting Gao , Daoqing Xie , Lin Sun  , Xiaofei Fan , Xiangqing Jiang , Qiangang Zheng , Guo Li , Jidong Zhu , Guangya Zhu  
Details Jingjing Xie et al; Nat Chem Biol; 2022;
DOI 10.1038/s41589-022-01151-y
Topics
Keywords
Source View on PubMed

Join the conversation

Create an Account or Sign In to comment.